Dagsorden til Folk Danmarks ordinære generalforsamling den 6. marts 2016

Dagsorden til Folk Danmarks ordinære generalforsamling den 6. marts 2016

Søndag den 6. marts 2016 kl. 15.00 holder Folk Danmark generalforsamling på Det Bruunske Pakhus i Fredericia. Bestyrelsen ser frem til en spændende debat om folkemusikkens fremtid. Generalforsamlingen åbner med et musikalsk indslag med Elmøe & Hoffmann (Årets nye talent ved DMA Folk 2015). Efter generalforsamlingen er der middag for alle de deltagende.


DAGSORDEN:

1)     Valg af dirigent og referent.

         –   Bestyrelsen foreslår Lars Peter Nitschke som dirigent.

–   Udpegning af referent og stemmetællere.

2)     Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

         – Forelægges ved generalforsamlingen.

3)     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

         – Fremlægges ved generalforsamlingen.

4)     Behandling af indkomne forslag.

– Bestyrelsen har ikke modtaget forslag iht. vedtægternes §5 stk.6.

5)     Fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.

– Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2017.

6)     Valg af bestyrelse og suppleanter.

– Generalforsamlingen vælger i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Eskil Romme (ønsker ikke genvalg) og Kirstine Uhrbrand (ønsker ikke genvalg). Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 1 år. På valg er: Lone Lamberth Jensen og Poul-Henrik Jensen, begge genopstiller.

7)     Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

         – På valg er: Kirsten Thiim Bertelsen og Erling Olsen som kristiske revisorer, samt Lone Barner og Andreas Tophøj som revisorsuppleanter.

8)     Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Steen Dahl, formand

Er du ikke medlem af Folk Danmark endnu kan du stadig nå det ved at indbetale 100 kr. på reg. 8401 kontonr. 1190836. Husk at skrive navn og mailadresse i meddelelsesfeltet. Læs mere her

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.