Referat fra Folk Danmarks generalforsamling i Fredericia, søndag d. 6. marts 2016 kl. 15.00

1)     Valg af dirigent og referent.

Valg af dirigent: Lars Peter Nitschke.

Valg af referent: Andreas Tophøj. Som stemmetællere: Dorthe Andersen og Kristian Bugge.

2)     Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.        

Formand Steen Dahl beretter: Stigende fokus på folkemusik i udlandet, først og fremmest på baggrund af musikere og turnerende bands. Suppleret ved ROSA’s formidling, Radio Folk og andre aktiviteter. Dansk folkemusik benyttes nu også ved kulturfremstød f.eks. Phønix i Kina. Lægger sig i sporene fra tidligere.

I 2015 stod FD bag Copenhagen Folk Festival under Jazz Festivalen. I 2016 skal en 3-dages begivenhed placeres i den brune kødby. Jacob Kragesand er ankermand på projektet, der får sin egen organisation.

FD stod bag DMA – talentaften i Hillerød og festaften på Absalon i KBH. Den skal ikke nødvendigvis ikke placeres i KBH. Kontakt til steder i Århus, Odense og Tønder mhp. lokal og regional opbakning som grundlag for en rotation. Muligvis i Tønder 2016, herefter Aarhus 2017 osv.. Rotation også for talentaftenen, muligvis i Odense 2016 osv. Stor interesse herfor rundt omkring.

Drøftelse af den fremtidige genrestruktur pågår. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik fremhæver behov for samarbejde på tværs af de nuværende genreorganisationer i de evalueringsrapporter, der blev offentliggjort 29.januar 2016. Findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, læs dem! FD bakker op herom og ser muligheder i en ny model, der bygger på separate faglige råd og fælles administration.

Politisk ændring i 2015. Talentudvikling (kulturministerens musikhandlingsplan) står lidt i kontrast til mangfoldighed (projektstøtteudvalget). Folkemusikområdet læner sig meget op ad mangfoldighed. FD betragter sig selv som talerør på folkemusikområdet. På amatørområdet er der planer om at flytte de økonomiske midler under DAM (Dansk Amatør Musik) over til en ny administration næste år, men DAM kører videre resten af 2016. FD skal gøre sit for at påvirke processerne omkring placeringen af både de proffesionelle og amatør midlerne. Prøver at være i dialog med ROSA omkring hvordan genremidlerne placeres indtil aftalen udløber ved udgangen af 2016.

Steen præsenterer fremmødte og fraværende bestyrelsesmedlemmer. Kirstine Uhrbrand og Eskil Romme træder ud af bestyrelsen, Eskil har været formand for bestyrelsen siden FD blev oprettet og indtil efteråret 2015. Tak, anerkendelse og applaus.

FMS nedlægger med al sandsynlighed sig selv. Det kan medføre en vedtægtsændring for FD. Ideer er velkomne til repræsentationen af alle synlige aktører indenfor folkemusikområdet i foreningen.

Der diskuteres hvordan der kommunikeres med omverdenen fra FD. Folk Alliance er ved at etablere et europæisk netværkssamarbejde. Frederik Thybos MundiMusic projekt tænkes også genoplivet, og hertil kommer det nordiske samarbejde som endnu et vigtigt arbejdsområde.

FD har noteret, at projektstøtteudvalget med en i folkemusiksammenhæng meget stor bevilling på 700.000 kr. støtter et projekt, som Harald Haugaard har taget initiativ til, muligheder for genreensemble og andre aktiviteter.

Lene Buch spørger til datoen for CPH Folk Festivalen 2016. Steen: 5-7 Maj 2016

Lena Brostrøm supplerer til årsberetning ved at understrege, at de gerne vil sikre, at hele folkemusikområdet er repræsenteret i FD via organisationer, privatpersoner m.v.

Beretningen godkendt.

3)     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Steen fremlægger regnskabet og oplyser supplerende,

– at CFF er afviklet med kraftig støtte fra DMF, DAF, DPA, DJBFA og ROSA m.fl.

– at DMA regnskabet er ikke afsluttet før generalforsamlingen, og det kommer med i 2016

KB spørger til DMA 2014 regnskabet. Steen: Det nåede at komme med i FD’s regnskab 2014 (sammen med DMA 2013 regnskabet).

PHJ spørger til fordeling på personlige henholdsvis organisationers kontingenter under indtægten på 6.600 kr. Steen: Færre personlige medlemmer og flere organisationer 2015/16 end de foregående år.

Regnskabet godkendt.

4)     Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag iht. vedtægternes §5 stk.6.

5)     Fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.

Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser for 2017 blev vedtaget.

Posten som bestyrelsesformand og fungerende kasserer har været sammenfaldende siden Eskil fratrådte i efteråret. Det ændres, når bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

6)     Valg af bestyrelse og suppleanter.

Generalforsamlingen vælger i år 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Eskil Romme (ønsker ikke genvalg) og Kirstine Uhrbrand (ønsker ikke genvalg). Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 1 år. På valg er: Lone Lamberth Jensen og Poul-Henrik Jensen, begge genopstiller.

Reglerne for at stemme: De 2, som får flest stemmer, ryger i bestyrelsen. Nr. 3 og 4 modtager suppleantpladserne. Man skal stemme på 2 kandidater. Hver fremmødt har én stemme pr. hoved eller pr. organisation, man kan ikke stemme både som person og som repræsentant for en organisation. PHJ påpeger vigtigheden af at Tønderfestivalen er repræsenteret fast i bestyrelsen, efter at Kirstine Uhrbrand ikke genopstiller.

Kandidater: Kirsten Thiim Berthelsen, Poul Henrik Jensen, Lone Lambert, Maja Kjær Jakobsen og Jakob Kragesand.

Til bestyrelsen blev valgt: Poul Henrik Jensen og Jakob Kragesand

Suppleant:er Lone Lambert og Maja Kjær Jakobsen

7)     Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

På valg er: Kirsten Thiim Bertelsen og Erling Olsen som kritiske revisorer, samt Lars Peter Nitschke og Andreas Tophøj som revisorsuppleanter. Alle valgt uden kampvalg.

8)     Eventuelt.

Intet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for kompetent og sikker ledelse af generalforsamlingen.

 

Sign. Andreas Tophøj, referent

Sign. Lars Peter Nitschke, dirigent

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.