Krumtappen i folk- og roots musikken

Krumtappen i folk- og roots musikken

”De bands der kommer ud at spille er dem der løfter området videre – de cementerer det høje niveau som har løftet Folkemusikgenren op på niveau med de øvrige rytmiske genrer, sådan som vi har oplevet det igennem de sidste 10 – 15 år, og det er de bands som vi som spillesteder gerne vil booke for de kan levere! ” – Eskil Romme, Halkær Kro.

Når man løber ned over kalenderne for de aktive bands indenfor området, ser man et typisk fordelingsmønster mellem job herhjemme og i udlandet på 30/70 procentmæssigt, men sådan har det ikke altid været.

Efter det siddende Musikudvalgs nedlæggelse af Folkemusikkens Fællessekretariat, FFS og efterfølgende udpegning af 3 meget aktivt turnerende musikere fra området til indtrædelse i det nyoprettede fagudvalg under WMD, Harald Haugaard, Kristine Heebøl og Eskil Romme (senere afløst af Steen Dahl), blev prioriteringerne af Statens Kunstråds midler til området radikalt ændret. Især udlandstransportstøtten fik et markant løft; 5-600.000 kr. i 2011 og en yderligere forøgelse til ca. 700.000 kr. i 2012.

Målet var at grundlægge en ny støttepraksis som først og fremmest tog udgangspunkt i orkestrenes igangværende karriere og slidsomt oparbejdede netværk, – en støtte praksis baseret på objektive støttekriterier således, at det kunne blive muligt langtidsplanlægge med udgangspunkt i en velbegrundet forventning om opnåelse af støtte. Ifølge gældende praksis har de realiserede støttesatser tilbage fra 2011 ligget i området fra 50 og op til 70 % af faktiske transport omkostninger.

Den nye støttepraksis blev en succes med det samme, men det siddende fagudvalg måtte ved flere lejligheder stå til ansvar for deres klare prioriteringer, som udefra blev angrebet som problematiske i og med fagudvalgs medlemmernes egen udbredte brug af udlands transportstøtte ordningen.

Fagudvalget fik imidlertid fuld opbakning af Kunstrådets Musikudvalg som visionært havde udpeget samme fagudvalg i dette tilfælde tre musikere med indsigt i Folk & Roots områdets behov.

Såvel fagudvalgets opmærksomhed i forhold til inhabilitet som tilstedeværelse af objektive støtte kriterier opfattedes af alle parter som garanti for regelret støttehåndtering.

Af andre kilder til finansiering af udlandsturne aktiviteter findes der flere, men der gør sig den situation gældende at disse ikke kan søges ud fra såkaldte objektive støttekriterier.

Der kan på bandniveau søges om driftsstøtte hos Kunstrådets Musikudvalg, og en del bands fra området får da også støtte herfra i niveauer fra 10.000 kr. og op til 125.000 kr. (kunst.dk). Niveau forskellen afspejler kun i mindre omfang forskel i turneaktiviteterne.

Derudover kan der søges støtte hos KODA, DMF, DAF og DJBFA. For at ansøge hos sidstnævnte krævers der medlemskab, og for de andres vedkommende kan der kun søges hvert andet år via en procedure, hvor støtte bevilges af et nedsat vurderingsudvalg.

Alle disse ”alternative” puljer er absolut fine og af stor vigtighed, men KRUMTAPPEN er og bliver den Internationale Transportstøtte, som den kaldes.

Folk Danmark anser det med udgangspunkt i ovenstående, som en af sine absolutte mærkesager, at arbejde for en fastholdelse af hidtil gældende praksis for udlandsturnestøtten, så vi ikke skubbes tilbage til tiden før 2011, hvor den nødvendige dynamik i orkestrenes egen igangværende karriere udvikling havde svære tider, som følge af en uigennemsigtig og finansiel nedprioriteret støttepraksis på området.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.