Markant sænkelse af støtteniveauet med ROSA’s ny ”International Live-pulje”

Markant sænkelse af støtteniveauet med ROSA’s ny ”International Live-pulje”

Med ansøgningsfrist mandag d. 5. august træder den ny pulje for international transportstøtte i kraft. Der støttes ikke længere egentlige transportudgifter, men derimod ”samlet underskud”, med kun 50% af dette.

I støtteudregningen fratrækkes det honorar orkestret har opnået, samt anden opnået støtte fra de samlede udgifter. Og det endelige ”samlede underskud” inkl. et honorar på 1000 kr. pr. musiker pr. dag på udgiftsiden, er det facit, som ROSA anvender i sin støtteudregning.

Folk Danmark har regnet på følgende eksempel:

En trio der spiller 3 job i udlandet.

Udgifter: Fly+bil Visa 1.000 kr. pr. pers/dag i alt ud

Indtægter: Honorar: Samlet underskud : Eksemplet er godkendt af ROSA.

Konklusion: I ovennævnte tilfælde ville alternativ støtte fra fx DJBFA, DMF, Koda og DAF indgå på indtægtssiden, og denne ville alene have funktion af eliminering af ROSA’s støtte, indtil indtægter og udgifter er i balance. Herefter vil alternativ støtte kunne medvirke til en højnelse af honorarniveauet.

ROSA’s indgåelse i støttetilvejebringelsen tillader kun 1.000 kr. pr. job pr. musiker.

http://www.folkemusik.dk/folkemusikkens-puljer/

Det er vigtigt at påpege at, bortset fra DJBFA (kræver medlemskab), så kan de øvrige organisationer kun ansøges om støtte én gang hvert andet år. I tilfældet ovenfor, uden en opnåelse af alternativ finansiering til opnåelse af dækning af de øvrige 50% af underskuddet, betyder det at indtægten pr. job bliver :

9.000 kr. minus 3.000 kr. (underskud) = 6.000 kr – dvs. 666 kr. pr. job pr. musiker

10.000 kr. 2.000 kr. 9.000 kr. 21.000 kr.

15.000 kr. 6.000 kr. , medfører mulig støtte fra ROSA på 3.000 kr. For orkestre, der modtager Kunstrådets ”driftsstøtte”, kan denne umiddelbart ikke anvendes i kombination med ROSA’s Livepulje, idet driftsstøtten kun i begrænset omfang må anvendes til honorardækning, og i tilfælde heraf, skal dette ske op til danske minimumstariffer (= ca. 1900 kr. – ROSA har sat et loft på 1.000 kr.) http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/ensembler-orkestre-bands-og-kors- virksomhed/

I Kulturstyrelsens anvisninger hedder det videre, at der lægges vægt på: at der i 2013 (året før tilskudsåret) er opnået honorering svarende til et professionelt niveau. FD har rettet henvendelse til Kulturstyrelsen og bedt om en vurdering af FD’s udlægning af problematikken.

I forhold til ovennævnte eksempel ville støtteniveauet, som det har været i praksis de sidste 3 år, have udgjort 50 -70% af transportudgifterne: 60% af 10.000 kr. = 6.000 kr.

Støtteniveauet fra ROSA, er således sænket med 50 % pr. 5. august 2013. Som det fremgår, vil støtteniveauet veksle op og ned afhængigt at opnået honorar. Jo højere honorar des lavere støttegrundlag fra ROSA og omvendt, med et balancepunkt på 1.000 kr. pr. job pr. musiker.

Kort om situationen:

Siden juni 2010 har Folk & Rootsområdet oplevet en vis stabilisering på Liveområdet.

Turnerer man indenlands, anvendes den af Kulturstyrelsen administrerede Transportstøtte, som i perioden i øvrigt er blevet afbureaukratiseret. Denne transportstøtte udløses alene ved fremsendelse af kontrakt og erklæring om udført event.

På udlandsområdet er stabiliseringen afstedkommet som følge af prioriteringerne i Fagudvalget under WMD (World Music Denmark), hvilke videreførtes af ROSA pr. 1. januar 2013, og nu med annonceret ophør pr. 5. august, når den ny International Livepulje træder i kraft.

FD har fået henvendelse fra flere stærkt bekymrede orkestre i anledning af den nu opståede usikkerhed i forhold til allerede indgåede aftaler for både 2013 og 2014.

De Internationale turnéaktiviteter har nydt godt af de sidste 3 års praksis, i øvrigt kompetent serviceret af Danish Roots (www.danishroots.eu ), og efter trange vilkår fra tiden under FFS, har orkestrene med gang i udlandskarrieren kunnet lave den så afgørende nødvendige langtidsplanlægning. Støtteniveauet har i denne periode ligget stabilt på et acceptabelt, men ikke højt niveau (ca. 60% af transportomkostningerne).

FD har fået oplyst fra ROSA, at ønsket for udformningen af den ny pulje har været at harmonisere støttevilkårene for udlandsturnéaktiviteter, genrerne indbyrdes, med MXD som forbillede (http://www.mxd.dk/ ). FD er i dialog med ROSA omkring den ny situation, som er beskrevet ovenfor, og anbefaler derudover alle musikere/bands som måtte have spørgsmål eller problemer til at henvende sig til ROSA:

+45 86 12 84 44 – mail@folkemusik.dk

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.