ROSA’s International Live-pulje

ROSA’s International Live-pulje

Folk Danmark har med baggrund i debatten om den ny ”International Live-pulje” og ansøgningsfristen d. 5. august anmodet ROSA om dialog. Anmodningen om dialog er rettet til såvel ROSA’s sekretariat som bestyrelse.

Folk Danmark har derudover anmodet Kulturstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt der vil kunne optræde problemer i de tilfælde, hvor udlandsturnerende bands anvender ROSA’s ”International Live-pulje” samtidig med støtteordningen: ”Orkestre, Bands …Virksomhed” (kunst.dk),  i og med det forhold, at ROSA arbejder med et tarifmæssigt loft på 1.000 kr. i modsætning Kulturstyrelsen som går ud fra gældende Dansk tarif på ca. 1900 kr. – sidste vel og mærke således udformet at støttemidlerne kun må anvendes, hvis der suppleres op til de ca. 1900 kr.

Folk Danmark har ved siden af fokuseringen på det akut problematiske samtidig ønsket at rejse en diskussion om, hvorledes udlandstransportstøtten generelt i de kommende 3½ år forventes afviklet, i og med de grundlæggende forskelligheder, der fremstår når man sammenholder visionerne fra rammeaftalen mellem Kunstrådet og ROSA:

”ROSA …. ønsker i videst mulige omfang at understøtte Musikudvalgets vision … om at fremme et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet”.

Arbejdsgrundlaget for MXD (Music Export Denmark) angiver ROSA som overordnet mål for musikeksporten på Folk- og Rootsområdet:

”MXD foretager som sådan ikke en vurdering af musikkens kunstneriske kvaliteter, men fokuserer på, om der er et marked for musikken. En stærk indikator på det kan f.eks. være, når aktører (eksempelvis et pladeselskab) på et givent marked selv investerer i projektet.”

Folk Danmark håber således på via dialog og debat, dels at kunne medvirke til at få rettet op på diverse uklarheder, dels at rejse en mere overordnet debat for dette for folk- og rootsmusikken så vigtige område. Vi vil samtidig gerne videregive ROSA’s Sekretariat for Folkemusiks opfordring til musikerne om at tage kontakt hertil med henblik på eventuelle problemer med ordningen.

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.