Folk Danmark – Januar 2014

Folk Danmark – Januar 2014

Godt og vel et år er nu gået siden stiftelsen af Folk Danmark (FD).

FD er medlemsbaseret og er den samlende musikpolitiske og faglige organisation på området med deltagelse af DMF, DAF og DJBFA i bestyrelsesarbejdet.

Etablering af web-baserede kommunikationsflader udadtil har været vigtigt. Dette arbejde har resulteret i at www.folkdanmark.dk og www.facebook.com/folkdanmark  nu er fuldt funktionelle. Der sker dog stadig tilretninger.

“Foreningen arbejder for at udvikle og udbrede den professionelle roots- og folkemusik i Danmark og udlandet”.

FD’s første hele kalenderår har været præget af mange opgaver og dagsordener, som vi har måttet forholde os til. Blandt andet fordi Statens Kunstråds Musikudvalg fra 2013 nyplacerede ansvaret for folkemusikområdet hos ROSA, Dansk Rock Samråd, og i samme forbindelse reducerede den samlede bevilling til området med cirka 30%.

FD har siden starten haft kontakt til Statens Kunstråds Musikudvalg og opfordret til dialog omkring bevillingsreduktionen for området samt tilbudt – og opfordret til – indplacering af FD i en rådgivende rolle omkring folkemusikopgaven under ROSA. FD har derudover anmodet Musikudvalget om at indlede en dialog omkring folkemusikområdets fremtid. Kommunikationen med Musikudvalget har desværre ikke været konkret frugtbar på nogen af de nævnte områder.

Stillingtagen til og interesse for indflydelse på ROSA’s håndtering af folkemusikopgaven har fyldt meget i det forløbne år. FD har haft en tæt og god kontakt til ROSA, og visionerne var mange og lovende ved starten af 2013. Som året er gået har hverdagen vist, at tingene ikke altid forløber i det tempo som man først troede, og de lidt større samarbejdsflader lader stadig vente på sig. En invitation fra ROSA om deltagelse i det nedsatte rådgivende udvalg løb desværre ud i sandet. Men FD har med tilfredshed konstateret at udvalget er robust med deltagelse af blandt andre Kirstine Uhrbrand, som er medlem af FD’s bestyrelse.

DMA Folk 2013 gennemførtes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med ROSA samt Cph Jazzfestival og Cph Jazzhouse. Den valgte placering i det indre København var et bevidst valg med henblik på profilering af Folk & Roots musikken i hovedstaden. Som prikken over i’et  i den forbindelse fik FD da også tilsagn om deltagelse fra kulturminister Marianne Jelved, som kom og åbnede DMA Folk 2013. Prisfesten blev på alle måder afviklet til stor og udbredt tilfredshed fra alle involverede.

Marianne Jelved og Eskil Romme

FD har fra starten vægtet live-musikkens vilkår højt, især med fokus på udlandet. I FD’s vedtægter står der som første punkt : ”Foreningen arbejder for at udvikle og udbrede den professionelle roots- og folkemusik i Danmark og udlandet”.

FD’s fokusering på live-musikkens vilkår i forbindelse med udlandsturneer blev i det forløbne år skærpet på grund af markante ændringer på dette område i form af ROSA’s nylancerede International Live-Pulje fra august. FD følger denne puljes videre implementering og virkninger på området her i 2014. FD har i juli og senest januar 2014 henvendt sig til bestyrelsen fra ROSA og anmodet om stillingtagen til den af FD rejste problematik (http://www.folkdanmark.dk/?p=664)

FD har været i kontakt med mange aktører indenfor det rytmiske genreområde i 2013. Både som følge af de nære bånd med de tre bestyrelsesdeltagende organisationer, men også i kraft af FD’s tilstedeværelse ved nøglebegivenheder som for eksempel Folkemødet på Bornholm, FolkSpot på Tønder Festivalen, WOMEX i Cardiff, Wales, samt diverse workshops, seminarer  og møder i forskelligt regi.

I perioden frem mod midtvejsevalueringen af Statens Kunstråds placering af genreopgaverne (januar 2015) samt generelt frem mod udløbet af den aktuelle placering (januar 2017) er det FD’s fremmeste mål yderligere at samle områdets brogede flok af aktører i organisationen. I den forbindelse vil FD medvirke til at debatten om Folk & Roots området nu og fremover ruller videre i konstruktive og strategiske rammer.

Folkemusikken er i en rivende udvikling, hvor hovedlinjen der tegner sig støt og roligt fjerner området fra den historiske indplacering som det rytmiske genreområdes ”fritidsgenre”.

Som følge af Kulturministeriets og Kunstrådets klare satsning og indsats omkring vækstlag og uddannelse (blandt andet med folkemusik som konservatorieuddannelse nu på 15. år), så er det tekniske og kunstneriske niveau generelt blandt musikere på folkemusikområdet helt på niveau med de øvrige genrer. Vi oplever nu en situation, hvor de samme musikere den ene dag spiller i jazz, klassiske eller andre professionelle ensembler, og den næste dag spiller folkemusik på professionelt niveau.

En væsentlig opgave for FD fremover er at rette omverdenens fokus herpå. Og samtidig med det markere klart, at honorering samt pulje- og legatordninger må følge med op på samme niveau som det øvrige musiklivs i forbindelse med aktiviteter i ind- og udland.

FD afholder sin anden ordinære generalforsamling søndag den 9. marts 2014. Vi håber, at mange af områdets aktører vil møde op og deltage i debatten og valg til bestyrelsen. FD vil til lejligheden forsøge at opdatere informationer om opgaver og strategier for det kommende år, og vi ser frem til en god og konstruktiv debat.

På vegne af Folk Danmark –

Godt Nytår og tak for året som gik!

Eskil Romme

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.