Dagsorden ved Folk Danmarks generalforsamling den 9. marts 2014

Dagsorden ved Folk Danmarks generalforsamling den 9. marts 2014

Søndag den 9. marts 2014  kl. 14.00  –  Det Bruunske Pakhus, Fredericia

1)     Valg af dirigent og referent.

          –   Bestyrelsen foreslår Lars Peter Nitschke som dirigent.

–   Udpegning af referent og stemmetællere.

2)     Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

          –  Formanden vil forelægge mundtlig beretning ved generalforsamlingen.

3)     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

          –  Fremlægges ved generalforsamlingen, regnskab og status er tilgået de valgte revisorer.

4)     Behandling af indkomne forslag.

–  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag iht. vedtægternes  §5 stk.6.

5)     Fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.

–  Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2015.

6)     Valg af bestyrelse og suppleanter.

–  Generalforsamlingen vælger i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er: Eskil Romme og Kirstine Uhrbrand, begge er villige til genvalg. Tove de Fries er fratrådt og der skal vælges en afløser.

–  Valg af 2 suppleanter for 1 år.  Henrik Jansberg er fratrådt,  Steen Dahl er villig til genvalg.

7)      Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

           –  På valg er: Eva Christiansen og Erling Olsen som kristiske  revisorer,

Lone Barner og Lars Peter Nitschke som revisorsuppleanter.

8)      Eventuelt.

                                                       

På bestyrelsens vegne, Eskil Romme, formand 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.