Slide background
Slide background

Tilmeld dig Folk Danmarks Nyhedsbrev!

Slide background
Slide background

Find os på facebook!

Slide background

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Folk Danmark

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Folk Danmark.

1.2. Foreningen er hjemmehørende i København.

§ 2 Formål

2.1. Foreningen arbejder for at udvikle og udbrede den professionelle roots- og folkemusik i Danmark og udlandet.

2.2. Foreningen arbejder for at udvikle og styrke musikkens vækstlag.

2.3. Foreningen arbejder for den professionelle roots- og folkemusiks interesser i forhold til myndigheder, kulturinstitutioner og organisationer på det kunstneriske område.

2.4. Roots- og folkemusik omfatter såvel traditionel som ny musik. Professionel roots- og folkemusik betegner udøvelse og formidling, der tager udgangspunkt i musik på højt kunstnerisk niveau.

§ 3 Aktiviteter

3.1. Foreningens aktiviteter skal afspejle formålsparagraffen og medlemskredsens sammensætning, interesser og engagement.

3.2. Foreningen udarbejder en aktivitetsplan med angivelse af de konkrete initiativer og projekter, som skal indgå i foreningens aktiviteter.

3.3. Aktiviteterne skal øge roots- og folkemusikkens synlighed og tilgængelighed.

3.4. Aktiviteterne kan omfatte arrangementer i naturligt samarbejde med institutioner og andre aktører i ind- og udland.

3.5. Foreningen kan indgå forpligtende samarbejde med henblik på administration og projektvirksomhed i overensstemmelse med de overordnede formål.

3.6. Foreningens virksomhed skal medvirke til at forbedre autorers og musikeres vilkår gennem øgede støttemuligheder, strategiske og politiske tiltag.

§ 4 Medlemmer

4.1. Medlemsskab kan opnås af organisationer og enkeltpersoner med tilknytning til mindst én af følgende kategorier:

a) Musikorganisationer, der repræsenterer udøvende og komponister, eksempelvis: Dansk Artist Forbund (DAF), Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA), Dansk Musiker Forbund (DMF) og Folkemusiksammenslutningen (FMS).
b) Festivaler, der arbejder med og præsenterer professionel roots- og folkemusik.
c) Uddannelsesinstitutioner, der uddanner musikere med speciale i roots- og folkemusik eller arbejder musikundervisning på basisniveau.
d) Spillesteder, der præsenterer professionel roots- og folkemusik.
e) Medier med interesse for roots- og folkemusik, herunder radio- og TV-stationer, pladeselskaber med flere.
f) Enkeltpersoner med anden interesse for eller kendskab til dansk og/eller international roots- og folkemusik.

4.2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves forud for hvert regnskabsår.

4.3. Udmeldelse sker ved email til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

4.4. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller generalforsamlingens beslutninger, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

4.5. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved email til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

5.3. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.4. Kollektivt medlemsskab tegnet som forening, uddannelsesinstitution, spillested eller lignende berettiger til én stemme ved afstemninger og valg.

5.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår
6) Valg af bestyrelse og suppleanter
7) Valg af revisorer og suppleanter
8) Eventuelt

5.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde via email senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal dog være bestyrelsen i hænde senest 31. december forud for den ordinære generalforsamling.

5.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte. Der stemmes ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog altid ved personvalg, hvor der er flere kandidater end antallet af pladser, der skal besættes.

5.8. Bestyrelsen består af ni medlemmer.

5.8.1. Fem bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er to år, således at 2 medlemmer vælges i lige år og 3 vælges i ulige år. Endvidere vælges to suppleanter for en periode på ét år.

5.8.2. Fire bestyrelsesmedlemmer udpeges inden generalforsamlingen i fællesskab af organisationerne Dansk Artist Forbund (DAF), Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA), Dansk Musiker Forbund (DMF) og Folkemusiksammenslutningen (FMS). Suppleanter for organisationernes fire medlemmer udpeges af samme kreds.

5.9. Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller såfremt mindst en tredjedel af medlemmerne anmoder om det.

6.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis tre af de under §5 stk.8 nævnte organisationer i fællesskab anmoder om det.

6.3. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal være begrundet og skal fremsendes via email bestyrelsen.

6.4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et varsel på fire uger og afholdes senest to måneder efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.

§ 7 Bestyrelsen

7.1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Det er forbeholdt bestyrelsen at udtale sig på foreningens vegne.

7.2. Snarest muligt efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer konstituerer sig selv og vælger en formand blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

7.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.4. Bestyrelsen kan beslutte at inddrage flere medlemmer i bestyrelsesarbejdet.

7.5. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

8.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

§ 9 Hæftelse

9.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

9.2. Foreningen kan alene forpligtes af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer, som skal oplyse foreningens navn ved indgåelse af aftaler på vegne af foreningen.

9.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer

10.1. Foreningens vedtægter kan ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

10.2. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er besluttet.

§ 11 Foreningens opløsning

11.1. Opløsning af foreningen kan besluttes, hvis et forslag herom vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Der må højst være 2 måneder mellem de to generalforsamlinger.

11.2. Ved opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med et eller flere af de i §2 fastsatte formål eller andre almennyttige formål i naturlig forlængelse heraf. Beslutning herom træffes af den generalforsamling, der endeligt beslutter opløsningen.

11.3. Ved opløsning kan foreningens formue ikke udloddes til enkeltpersoner.

Nærværende vedtægter erstatter “Foreløbige vedtægter for foreningen Folk Danmark”, vedtaget på stiftende stormøde i Fredericia den 30. oktober 2012. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i Fredericia den 2. marts 2013.

Ring

+45 20 49 35 30